Algemene Voorwaarden

Artikel 1     Definities

In de Algemene Voorwaarden (hierna AV) wordt verstaan onder:

Gewichtsconsulente & leefstijlcoach Crystal Pierik, lid van de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland (BGN), in het bezit van een Nederlands diploma Gewichtsconsulente, handelende als zelfstandig gevestigd gewichtsconsulente & leefstijlcoach onder de naam Pierik Consulting & Coaching en initiatiefnemer van weekmenuutje.nl, hierna te noemen de gewichtsconsulente & leefstijlcoach.

Cliënt:

degene aan wie door de gewichtsconsulente & leefstijlcoach advies verleend wordt, dan wel diens wettelijke vertegenwoordigers;

Arts:

de huisarts of specialist door wie de cliënt naar de gewichtsconsulente & leefstijlcoach is verwezen;

Praktijkadres:

de locatie waarop de praktijk van de gewichtsconsulente & leefstijlcoach wordt uitgeoefend;

Artikel 2     Algemeen
De gewichtsconsulente & leefstijlcoach geeft advies aan de cliënt op het als zodanig opgegeven praktijkadres of op afstand (telefonisch of via een online videoconsult). Van elke wijziging van het praktijkadres wordt de cliënt direct op de hoogte gesteld.

Artikel 3     Basis
De gewichtsconsulente & leefstijlcoach kan de cliënt zowel op persoonlijke basis als op basis van een formele verwijzing door de arts behandelen. In het laatste geval houdt de gewichtsconsulente
& leefstijlcoach de arts op de hoogte van het verloop van de behandeling. Gegevens van de cliënt worden zonder toestemming van de arts niet aan derden verstrekt.

Artikel 4     Verhindering
Bij verhindering dient de cliënt zich minimaal 24 uur voor de afgesproken datum en tijdstip af te melden. Indien een afspraak niet tijdig geannuleerd is, is de gewichtsconsulente & leefstijlcoach gerechtigd om de afspraak in rekening te brengen.

Artikel 5     Tariefstelling
Voor de behandeling aanvangt deelt de gewichtsconsulente & leefstijlcoach de cliënt mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn inclusief BTW en andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden. De gewichtsconsulente & leefstijlcoach is gerechtigd prijsaanpassingen door te voeren in haar dienstverlening. Indien een cliënt reeds heeft betaald zal er voor de duur van de dienstverlening waarvoor een overeenkomst is afgesloten geen prijsaanpassingen plaatsvinden. 

 

Artikel 6     Intellectueel eigendom
De gewichtsconsulente & leefstijlcoach behoudt te allen tijde alle rechten op door haar gemaakte adviezen, plannen, documenten, e-books, receptenbundels en afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en kennis van zaken, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt. Deze genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van de gewichtsconsulente & leefstijlcoach noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de cliënt, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door de gewichtsconsulente & leefstijlcoach verstrekt zijn.


Artikel 7     Aansprakelijkheid

Het advies van de gewichtsconsulente & leefstijlcoach is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De gewichtsconsulente & leefstijlcoach sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de cliënt van door de gewichtsconsulente & leefstijlcoach verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de gewichtsconsulente & leefstijlcoach. Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen de gewichtsconsulente & leefstijlcoach verzekerd is. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht genomen worden; niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is de gewichtsconsulente & leefstijlcoach nimmer aansprakelijk. Indien de assuradeur van de gewichtsconsulente & leefstijlcoach om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van de gewichtsconsulente & leefstijlcoach te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal het tarief van 1 consult. De gewichtsconsulente & leefstijlcoach is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.

Artikel 8     Onuitvoerbaarheid van de opdracht
De gewichtsconsulente & leefstijlcoach heeft het recht om overeengekomen consulten/werkzaamheden op te schorten indien zij door omstandigheden, welke buiten haar invloedsfeer liggen of waarvan zij bij het sluiten van de overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel wat niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.


Artikel 9   Uw gegevens

De gewichtsconsulente & leefstijlcoach zal in geen geval uw gegevens ter beschikking stellen aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming van de cliënt.


Artikel 10   Geschillen en toepasselijk recht

Alleen de burgerlijke rechter in de vestigingsplaats van de gewichtsconsulente & leefstijlcoach is bevoegd kennis te nemen van geschillen. Nederlands recht is van toepassing.